Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi tájékoztatóban arról olvashatnak, hogy az Önök személyes adatait hogyan kezelem, valamint arról adok felvilágosítást, hogy az általam kezelt személyes adatokkal kapcsolatban Önöket milyen jogok illetik meg.  A tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján készítettem el.

1.) Adatkezelő, elérhetőségei

Kocsis Anita, life és business coach, mediátor
E-mail:  anita.kocsis@windowslive.com
Telefon: +36 70 374 1924

2.) Adatvédelmi tisztviselő 

Nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő.

3.) Személyes adatok kezelésének célja

Jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki.

A Rendelet szerint személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Kapcsolattartás, ajánlat kérés, időpont foglalás

Az érintett e-mail-en vagy telefon tett megkeresése alapján az érintettel való kapcsolatfelvételhez és ajánlat elkészítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:

 • név,
 • e-mail cím
 • telefonszám

Adatkezelés célja: érintett beazonosítása, az érintett részére személyre szabott ajánlat elkészítése és megküldése, valamint az érintettel való kapcsolattartás.

 1. Coaching foglalkozás megtartása 

A coaching foglalkozás megtartásához, a foglalkozással elérni kívánt cél megvalósításához, az érintettel négyszemközti kommunikáció – amely lehet személyesen vagy online téren keresztül –  szükséges. Ehhez az alábbi adatokra van szükségem:

 • név,
 • e-mail cím,
 • lakcím/számlázási cím,
 • adószám (vállalkozók, cégek).

4.) Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pontja).

Az érintett hozzájárulása azt jelenti, hogy az érintett a személyes adatainak a kezelését az akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánításával engedélyezi az adatkezelő részére. Az érintett a hozzájárulását nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi.

A rendelet kimondja az érintett a hozzájárulása tekintetében, hogy a személyes adatainak kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulása és a hozzá kapcsolódó érintetti jogok:

 • Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, ez esetben az adatkezelőnek törölnie kell a rendszereiből az érintett személyes adatit.
 • Ha az érintett visszavonja hozzájárulását, az nem érinti a korábbi, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, ugyanis akkor a hozzájárulása még fenn állt.  
 • A számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetők, valamint ha az érintettnek tartozása áll fenn, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetem.
 1. Kapcsolattartás, ajánlat kérés, időpont foglalás jogalapja Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja és a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pontja.
 2. Coaching foglalkozás megtartásának jogalapja Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja és a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pontja.

3.) Az adatkezeléssel érintett személyek

Az adatkezelő azoknak természetes személyeknek az adatait kezeli, akik őt megkeresik és ajánlatkéréssel fordulnak hozzá, valamint azoknak, akik coaching foglalkozásra jelentkeznek, illetve azon részt kívánnak venni/ részt vesznek.

4.) A coaching során kezelt személyes adatok köre 

 1. Kapcsolattartás, ajánlat kérés, időpont foglalás
 • név,
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím/számlázási cím
 1. Coaching foglalkozás megtartása 
 • név,
 • e-mail cím,
 • lakcím/számlázási cím,
 • adószám (vállalkozók, cégek).

5.) Az adatkezelés módja

Az Ön által rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat egy jelszóval védett titkosított fileban tárolom. 

6.) Adatfeldolgozók 

Az az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Ezen adatkezelésben érintettek személyes adatai feldolgozása során adatfeldolgozó nem kerül igénybevételre.

7.) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeli.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat –ideértve a telefonos ügyintézés során készült hangfelvételt is- az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

8.) Adattovábbítás

Érintettek személyes adatait adatkezelő harmadik személynek jogszabályi kötelezettség alapján továbbítja.

9.) Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatal nem kerül alkalmazásra.

10.) Érintettek jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában

A GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:
Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről

 • Az érintettet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan megfelelő tájékoztatást kapjon. Adatkezelő az érintett kérelmére a személyes adatai kezeléséről írásban ad tájékoztatást. Amennyiben adatkezelő az érintettet nem tudja azonosítani, úgy megtagadhatja a kérelem teljesítését. Adatkezelő az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.
 • A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
  Személyes adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztatást kapjon:
  • az adatkezelés célja,
  • kezelt személyes adatok típusáról,
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel,
   illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy
   közölni fogja
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
   nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.A joggyakorlásnak célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az adatkezelő méltányos költségtérítést számíthat fel a tájékoztatás teljesítéséért.A személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása úgy történik, hogy az azonosítást követően e-mailben kerül megküldésre az érintett részére a kezelt személyes adatok illetve egyéb információk.

Személyes adatok helyesbítése
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Személyes adatok törlése

 • Az érintett a hozzájárulását visszavonta az adatkezelő köteles törölni a személyes adatait.
 • Az érintett bármikor, ingyenesen kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését, melyet 5 munkanapon belül tudunk végrehajtani.
 • Az érintett a visszavonó nyilatkozatot az adatkezelő elektronikus címére küldött üzenetében teheti meg.
 • Az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, az adatkezelő köteles törölni a személyes adatait.
  – személyes adatait jogellenesen kezeltem, és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  – személyes adatait uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell,
 • ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 15 munkanappal) tájékoztatom Önt.

Másolat kérése

Adatkezelő a személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése díjmentes. Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés érintett által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak nem megfelelő módon történő kezelése ellen

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, úgy az érintett jogosult az általa megadott adatokat kikérni. Az adatkezelőköteles, olyan formában átadni a kért adatokat, amelyeket az érintett meg tud jeleníteni.

Amennyiben az érintett jogaival élni kíván, az együtt jár az érintett azonosításával, illetve, hogy vele szükségszerűen kapcsolatba lépjen az adatkezelő. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (az azonosítás azonban csak olyan adatokon alapulhat, melyek a nyilvántartásomban már szerepelnek). Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a anita.kocsis@windowslive.com e-mail címre kell küldeni. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 5 napon belül válaszolom meg emailben.

11.) Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettem valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettem valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12.) Jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (GDPR)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXII. tv. (Eker. tv.)

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat az adatkezelő a személyes adatok kezelésének minden fázisában köteles betartani.